กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา มานพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิรัตน์ ถือศีล
ครูผู้ช่วย

นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรมัย ทองแดง
ครูผู้ช่วย

นางปรีดาภรณ์ ภูครองจิตร
พนักงานราชการ

Ms.Lynetteth Viduya
ครูสอนภาษาอังกฤษ ชาวฟิลิปปินส์