บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวรุ่งนภา วิวาสุข
บรรณารักษ์ห้องสมุด