บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวฐิติมา สุขคุ้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2