โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวรุ่งนภา วิวาสุข
บรรณารักษ์ห้องสมุด