โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลิ้นจี่ ปริยวาทไมตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมาโนช อุดมเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
ครูเชี่ยวชาญ

นายวิรัช เครือทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐาณิตา สว่างฉาย
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญา เขียวสั้น
ครูผู้ช่วย