คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวีระศิลป์ นิลเศรษฐ์
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายมาโนช อุดมเจริญ
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการวิชาการ