โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมาโนช อุดมเจริญ
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

ดร.นัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการวิชาการ

นายสมภพ คงสถิตย์
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา