โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมาโนช อุดมเจริญ
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

นายสมภพ คงสถิตย์
ครูปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษา