เจ้าที่หน้าที่ธูรการ

นางสาวคุณศุภ์กุล ไกรสรณ์ชูขวัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์

นางสายพิณ ชลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ