กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสภี วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววีรัชญาน์ ทนทาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา ฮาดสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิสา พันธุ์เสือ
ครูชำนาญการ