โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสภี วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววีรัชญาน์ ทนทาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา ฮาดสม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิสา พันธุ์เสือ
ครูชำนาญการ