โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางณัฏฐ์ธยาน์ ชาญด้วยวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน