โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนาตยา สุขเกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ คงเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงพร หอมมาลา
ครูผู้ช่วย