กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวีรดา เดโชพลานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค
ครูอัตราจ้าง