กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภีมม์ ยศเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงพรพรรณ เขตสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี พราหมทัศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนัฐพงษ์ ถนอมวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายนิรันดร ปุ่มทอง
ครูผู้ช่วย

นายมรรคพันธุ์ คุณวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายวินัย เมรุต
ครูอัตราจ้าง