กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชินศาสน์ คำหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายรัตนโชค ชื่นชม
ครูอัตราจ้าง