กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ
ครูชำนาญการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีรศิลป์ นิลเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นายมาโนช วรเวช
ูครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางกองชุน ศรีบุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคหกรรม

นายสมภพ คงสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางจงใจ แสงกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษตร

นางเพ็ญศรี สุขรอด
ครูชำนาญการ กลุ่มงานธุรกิจ

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย
ครูผู้ช่วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์