กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ
ครูชำนาญการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมาโนช วรเวช
ูครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางกองชุน ศรีบุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคหกรรม

นายสมภพ คงสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางจงใจ แสงกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษตร

นางเพ็ญศรี สุขรอด
ครูชำนาญการ กลุ่มงานธุรกิจ

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย
ครูผู้ช่วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์