โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญ
ครูชำนาญการ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมาโนช วรเวช
ูครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางกองชุน ศรีบุรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคหกรรม

นายสมภพ คงสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่าง

นางจงใจ แสงกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษตร

นางเพ็ญศรี สุขรอด
ครูชำนาญการ กลุ่มงานธุรกิจ

นางสาวณัฏฐธิดา ผาฮุย
ครูผู้ช่วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์