ภาพกิจกรรม
เด็กหญิงบุณยานุช พรรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนายฒณวรรษ ชุติดาราลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ
  เด็กหญิงบุณยานุช พรรุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงงาน "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของเกลียวเปลือกหอยทะเลกับความแข็งแรงเพื่อเลือกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างยานพาหนะและอาคาร" และนายฒณวรรษ ชุติดาราลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงงาน "การพัฒนาและศึกษาสมบัติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ" โดยมีครูภีมม์ ยศเทียม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูภีมม์ ยศเทียม เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ วันที่ 25 - 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2561,11:02   อ่าน 78 ครั้ง