โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
9/33 ม.3   ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
เบอร์โทรศัพท์ 038-651971
เจ้าที่หน้าที่ธูรการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวคุณศุภ์กุล ไกรสรณ์ชูขวัญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล