ข่าวประชาสัมพันธ์

               
www.pheruk.ac.th                facbook page โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา